LALANG UNGU

Ruang berbagi pengalaman dan manfaat

KEBAT KLIWAT

| 11 Comments

kebat-kliwat

Teeeet… Swara bel keprungu banter, nandhaake akhir jam sekolah dina iki.

“Cah-cah, aja lali tugase ya… Tak enteni nganti dina Kemis,” ngendikane Bu Yuni sakwise swara bel kuwi mandeg.  Sakdurunge bel muni mau, Bu Yuni nembe wae nerangake tugas kanggo kelasku ing minggu iki.

Kelas malih rame. Bocah-bocah mburu-cepet nglebokake buku lan perabotan sekolah liyane, banjur enggal-enggak regudugan metu kelas.

“Wis ana gambaran laporan sing arep mbok garap, Hen?” pitakone Ardi sing mlaku alon-alon bareng aku.

Aku gedheg, “Blas, durung ana gambaran ki… Muga-muga mengko bengi bisa mulai surfing golek bahan.”

“Nek aku sih wis nduwe gambaran sithik, kari nambahi kana-kene..”

“Syukurlah… “

***

“Wis rampung tugasmu saka Bu Yuni wingi, Di?” pitakonku marang Ardi sing lagi enak-enak ngentekake baksone.

“Uwis, no… kan wis rong ndina. Lha kowe dhewe piye?” jawabe Ardi karo nyomak-nyamuk.

Aku mung ngangkat bahu, sawetara tutukku ngunyah soto ayam masakane Bu Kantin sing kondhang enak iku.

“Lhah…durung dadi, ta? Pancen kowe ki lelet, Hen..” ujare Ardi karo menjeb, “bahan-bahan nang internet kan uakiiih, lha kok malah kowe isih bingung wae?”

“Justru mergo uakiiih iku, Di… Aku kudu pinter milih-milih, endi-endi wae sing paling pas karo tema tulisanku.”

“Aah.. dasar, leleeeet…”

Aku mung mesem wae krungu pangenyeke Ardi iku, nerusake olehku ngentekake soto selak keprungu bel sing nandhakake wektu leren sinau iku wis entek.

***

“Waduuh… Ngendikane Bu Yuni, isi laporanku iki isih kurang teliti. Ki delok, akeh coretan lan tambahan catetane Bu Yuni, dadi aku kudu enggal ndandani tulisanku iki,Hen…” kandhane Ardi nrithil karo lungguh nang sisihku lan nyelehake bendhel laporane nang meja, kanthi rada seru.

Tak jupuk laporane iku, banjur tak waca saka ngarep tekan mburi.  Pancen katon seratane Bu Yuni nang kertas laporane Ardi iku. Hm, dadi ana bagiyan-bagiyan sing kudu diilangi, nanging uga ana bab-bab sing kudu ditambahake nang laporan iku.

“Yo wis, Di… ndang didandani wae laporanmu iki, isih ana wektu rong ndina neh sak durunge kudu dikumpul, ta..”

“Lah, kesuwen nek nganti rong ndina, Hen. Wis, gampang lah… Kari nambahi sithik-sithik neh, paling sesuk esuk yo wis dadi.”

“Yo wis, syukurlah nek ngono…” jawabku sinambi nglebokake buku terakhir nang tas, banjur nyangklong tas, metu kelas.

“Eeh, sik ta Hen… Lha tugasmu dhewe, piye? Apa isih durung lengkap bahan-bahane kaya dhek wingi?”

“Alhamdulillah uwis kok… Insya Allah mengko mbengi tak rampungke tulisanku, banjur tak teliti maneh sakdurunge sesuk esuk tak aturke Bu Yuni.”

“Walah, kowe iki, Hen.. Wong liya wis tekan mbulan, kowe nembe arep mlangkah…” gerundelane Ardi alon, nanging isih bisa tak rungu. Wis ra papa, Di…alon-alon asal kelakon…ngono pamikirku.

***

Awan iku, aku isih lungguh nang halte, ngenteni minibus jurusan nang omahku sing durung njedhul-njedhul kawit mau. Ujug-ujug  Ardi teka kanthi krenggosan lan ulat jengkel.

“Gawat Hen… gawaaat!” ngono celathune kanthi kesusu.

“Hoi..kalem booos…. Ana apa kok nganti kentekan napas ngono iku?”

“Aku nggoleki kowe kawit mau lhoo…”

“Lhah, biasane rak yo aku langsung mrene ta…kecuali nek kowe pas apikan-aten njajakke aku nang kantin..”

“Halaah..kowe ki, Hen. Mangaaan wae sing kok pikirke!” ujare Ardi rada jengkel. Aku banjur ra bisa ngempet guyu nyawang praupane Ardi sing katon manyun bin culun iku. Mesthi wae si Ardi tambah mbesengut merga tak geguyu.

“Napa ta, Di? Apane sing gawat?” pitakonku alon-alon. Melas uga aku nyawang kancaku siji kuwi.

Isih karo mbesengut, dheweke banjur ngulungake bendhelan sing digawa kawit mau. Laporane dibalekne maneh? batinku karo nyawang dheweke. Lan kaya-kaya bisa maca  pitakon ing atiku, Ardi manthuk kanthi lemes, mbenerake rasa semelangku.

“Ngendikane Bu Yuni, sing iki malah saya nggladrah. Akeh bab-bab sing ora ana gandheng-cenenge karo tema pokok tulisanku, ngono miturut catetan saka Bu Yuni.”

“Lha trus, kudu ndandani maneh?”

“Lha iyolaah… kecuali nek aku trima oleh biji D kanggo laporan iku.”

“Di, pisan iki kowe ora kena grusa-grusu maneh nggarape. Isih ana wektu sedina lan iku kudu mbok gunaake tenanan lho!”

“Yo kawit wingi aku yo wis tenanan le nggawe, Hen, ” jawabe rada sengol, “jan-jane aku mung pengen ndang ngrampungke tugas iki, tapi malah…”

“Wis, Di, ra papa. Jupuk  hikmahe wae, kabeh-kabeh iku kudu disiapake kanthi tenanan, rak ngono ta?”

“Ah, nggaya kowe ki, Hen.. Eh, lha laporanmu piye, wis dipriksa Bu Yuni?”

Tak jupuk laporanku saka tas banjur tak ulungke dheweke, lan mripate Ardi sing mendelik nyawang biji B+ nang bagiyan ndhuwur laporanku iku, asli lucu marakke ngguyu!

***

Catatan :

Post kali ini, sengaja ditulis dalam bahasa Jawa, salah satu upaya kecil melestarikan bahasa Jawa (minimal bagi diri sendiri) sekaligus mangayubagyo KEMIS JAWI -anjuran Pemprov Jawa Tengah untuk menggunakan Bahasa Jawa setiap Hari Kamis- yang tampaknya masih sulit untuk selalu dilaksanakan, hehe…

Alhamdulillah, cerpen di atas,  sudah dimuat di Majalah Panjebar Semangat No 25 Th 2016 . 

kebatkliwat

11 Comments

  1. Pingback: Biar lambat asal selamat |

Leave a Reply

Required fields are marked *.